Drukuj
Odsłony: 19659

XIV sesja Rady Miejskiej30 października 2015r. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk wraz z radnymi, a także  Burmistrz Artur Ludew wspólnie z zastępcą Edwardem Borkiem podziękowali za wieloletnią pracę w samorządzie gminnym Pani Krystynie Jachowskiej - Sadurze, która przeszła na emeryturę.

Życząc samych pogodnych chwil w tym nowym etapie życia, Burmistrz podkreślił, że wiedza Pani Krystyny i rzetelność w pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Szydłowiec zasługują na najgłębszą wdzięczność i szacunek oraz była przykładem dla kolejnych pokoleń pracowników samorządowych. W dalszej części obrad Radni podjęli uchwały w sprawie:

- rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu;

- wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2016 – 2019;

- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.;

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec;

- uchylenia Uchwały Nr 53/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu negatywnej opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14 296,80 zł;

- ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

- utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu;

- ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.
Radni miejscy zapoznali się także z informacją o stanie i realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2015r. Odczytano również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury. Przewodniczący Rady Marek Artur Koniarczyk przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. Radnym zaprezentowano również dokument pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025”, ze zmianami, które zostały wprowadzone po konsultacjach z mieszkańcami.

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

FaLang translation system by Faboba