Szanowni Mieszkańcy!

26 sierpnia 2016 roku został oficjalnie zakończony i rozliczony projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Całkowite koszty realizacji projektu kluczowego wyniosły 28.075.791,43 zł, w tym koszty kwalifikowalne to: 27.049.469,54 zł, niekwalifikowalne – czyli wydatki, które nie zostały objęte dofinansowaniem, a które w wyniku m.in. nieprawidłowości musiały zostać pokryte z budżetu gminy to 1.026.321,89 zł. Dofinansowanie uzyskane przez gminę Szydłowiec na realizację projektu kluczowego wyniosło 22.992.049,11 zł. Ostateczne rozliczenie projektu było bardzo absorbującym i wielopłaszczyznowym zadaniem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Myślę, że warto zapoznać się z wykazem podsumowującym, który mówi o tym, jak kształtowało się zaangażowanie finansów budżetu gminy w to zadanie. Wkład własny gminy w poszczególnych latach realizacji przedstawia się następująco: 

 • w roku 2008 – 18 300,00 zł,
 • w roku 2009 – 59 170,00 zł,
 • w roku 2010 – 480 997,30 zł,
 • w roku 2011 – 66 662,67 zł,
 • w roku 2012 – 1 011 711,28 zł,
 • w roku 2013 – 12 780,20 zł,
 • w roku 2014 – 853 175,58 zł,
 • w roku 2015 – 2 904 929,54 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że największe obciążenie udżetu gminy kosztami realizacji projektu kluczowego, które bez wątpienia, utrudniało realizację innych zadań inwestycyjnych, przypadło na rok 2015 obecnej kadencji samorządowej.

Mimo to, udało nam się zrealizować wiele ważnych zadań inwestycyjnych, takich jak np. utworzenie Żłobka Miejskiego, kontynuujemy budowę mieszkań socjalnych, remontujemy drogi i chodniki, wyremontowany został most w Zastroniu. Zrealizowaliśmy projekt, który pozwolił na montaż instalacji fotowoltaicznych w 56 gospodarstwach domowych. Pomimo tak dużego uszczuplenia budżetu kosztami projektu kluczowego wygospodarowaliśmy środki
z przeznaczeniem na budżet obywatelski i fundusz sołecki.

Projekty dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców, którzy wciąż zgłaszają swoją chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach. Dlatego będziemy w naszej gminie kontynuować ich realizację. W tym celu m.in. opracowaliśmy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przygotowywana jest także dokumentacja na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe oraz wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Systematycznie realizujemy zadania z funduszu sołeckiego. Chciałbym przypomnieć, że w roku 2015 fundusz sołecki został wykonany niemalże w 100% - nigdy wcześniej, począwszy od 2010 roku nie był on wykonany w takim zakresie. Staramy się, aby równie dobrym wynikiem zakończyć realizacje zadań przewidzianych na rok bieżący. Ogromnie cieszy mnie doskonała współpraca z sołtysami i radami sołeckimi, co owocuje obustronnym zrozumieniem, a także zadowoleniem z realizowanych przedsięwzięć.

Kolejnym przedsięwzięciem zachęcającym mieszkańców w aktywności społecznej jest II edycja budżetu obywatelskiego. Jesteśmy po rozstrzygnięciach zadań przeznaczonych do realizacji na 2017 rok. W wyniku głosowania mieszkańców, w którym wzięło udział 3863 osoby, w przyszłym roku gmina wykona:

 • altanę dla mieszkańców Szydłówka,
 • projekty przebudowy dróg w Hucisku oraz w Długoszu,
 • chodnik przy ulicy Kościuszki oraz w Jankowicach,
 • zagospodarowanie placu zabaw w Baraku,
 • modernizację boiska do piłki nożnej przy PSP w Wysokiej,
 • uaktualni dokumentację techniczną na przebudowę ulic Kopernika i Szydłowieckiego w Szydłowcu.

Z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok do chwili obecnej wykonaliśmy:

 • urządzenie placu rekreacyjno – sportowego „Nad Zalewem”,
 • urządzenie siłowni plenerowej w Majdowie,
 • urządzenie siłowni zewnętrznych na osiedlu Wschód.

Mamy opracowaną dokumentację na budowę chodnika w Woli Korzeniowej. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa zadaszenia sceny i grilla w Wysokiej. Wkrótce ruszą prace przy utworzeniu boiska do piłki plażowej w Sadku. Dodatkowo przy PSP w Sadku powstanie także boisko wielofunkcyjne wybudowane ze środków gminnych.

Trwają prace nad skanalizowaniem gminy. W ostatnim czasie zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Krótkiej. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na kanalizację w miejscowościach Barak i Wola Korzeniowa. Trwa także zbieranie oświadczeń w sprawie budowy kanalizacji od mieszkańców ulic Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Zakończył się kolejny etap prac przy modernizacji budynku remizy OSP w Majdowie. Wybudowano: parking przy ul. Kolejowej w Szydłowcu, ciąg pieszy między ul. Kościuszki a Wschodnią, chodnik przy ul. Staszica, remont chodnika przy ul. Kąpielowej i Sowińskiego. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Sadek Komorniki. Trwa budowa ulic na osiedlu nad Zalewem – zakończono budowę ulicy Mickiewicza, obecnie prace prowadzone są na ulicy Żeromskiego.

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap zagospodarowania placu przy ul. Kamiennej polegający na utwardzeniu terenu, co umożliwi organizowanie tam imprez kulturalno - oświatowych i postój samochodów. Trwa I etap przebudowy skrzyżowania ulic: Kościuszki, Folwarczna i Kolejowa w Szydłowcu. Zadanie to jest wykonywane wspólnie z powiatem, a zakończone będzie w przyszłym roku ustawieniem sygnalizacji świetlnej.

W wyniku dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonywany jest chodnik w miejscowości Świerczek.

Wkrótce ruszy przebudowa dróg gminnych w sołectwach Ciechostowice i Łazy. Do 30 listopada zostanie wyremontowana droga biegnąca przez Wymysłów – wcześniejsze wykonanie tego zadania było niemożliwe z powodu nieuregulowanego stanu prawnego.

Kontynuowane jest zadanie „budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu”. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2017 roku.
Mamy opracowaną dokumentację na montaż windy w PSP nr 1, będziemy starali się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie tego zadania.
Rozstrzygnięty został przetarg na dokumentację dotycząca budowy nowej siedziby dla Przedszkola Samorządowego im. Tęczowego Misia wraz z oddziałem żłobkowym.

Kilkunastomiesięczne funkcjonowanie Żłobka Miejskiego pokazało, że jest to bardzo trafiona inwestycja i że zapotrzebowanie na tego typu placówkę jest u nas bardzo duże. Dlatego też powstanie oddział żłobkowy przy nowym przedszkolu.

Jesteśmy również po przetargach na dokumentację modernizacji stadionu MKS „Szydłowianka” oraz budynku Zespołu Szkół w Majdowie. Mamy też opracowaną dokumentację na budowę chodnika w miejscowości Sadek „Pod Lasem, oraz budowę nowych ulic: Podzamcze, Lipowa, Dworska w Szydłowcu. Przekazaliśmy dotację na wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki przed remizą OSP Szydłowiec, już wkrótce rozpoczną się tam prace budowlane. W wykazie zadań do realizacji na najbliższy czas jest również poszerzenie drogi w Szydłówku pod Lasem. Czynimy starania, aby jeszcze przed
1 listopada został wykonany nowy chodnik przy ul. Hubala w Szydłowcu.

Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie I etapu prac dotyczących modernizacji szydłowieckiego zalewu oraz zagospodarowanie terenu przyległego, tj. oczyszczenie zbiornika i uporządkowanie linii brzegowej. Przed końcem roku powinniśmy mieć
informację o rozstrzygnięciu tego naboru wniosków.

Mamy opracowane dwie propozycje koncepcji zagospodarowania Placu Marii Konopnickiej w Szydłowcu. Zanim zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej, koncepcje zostały przeanalizowane przez komisje Rady Miejskiej.

Jesteśmy w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2023. Sporządzanie tego ważnego dokumentu jest konsultowane z mieszkańcami na każdym etapie jego przygotowywania. Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego udziału w tych konsultacjach. Gminny Program Rewitalizacji to ważny dokument, w którym wskażemy miejsca wymagające działań gminy tj. np. modernizacje i remonty budynków, a jednocześnie zawrzemy w nim plany wdrożenia projektów o charakterze społecznym lub edukacyjnym. Takie zintegrowane i kompleksowe działania, przyniosą trwałe korzyści dla mieszkańców.

W celu ożywienia ruchu turystycznego na terenie naszej gminy powołałem Zespół ds. Rozwoju Turystyki. Zespół ten będzie pracował, aby w pełni wykorzystać wszystkie atuty gminy Szydłowiec i w przewidywalnym okresie czasu uzyskać zauważalne i trwałe zwiększenie ruchu turystycznego. Rozwój turystyki to szansa na zwiększenie obrotów na lokalnym rynku handlu i usług. Ruch turystyczny można również wykorzystać do promocji naszej gminy. Zespół ds. Rozwoju Turystyki skoordynuje działania ukierunkowane na obsługę ruchu turystycznego tak, aby były one bardziej efektywne i jednocześnie atrakcyjne dla naszych gości.

Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy stanowisko w sprawie promocji „Piaskowca Szydłowieckiego”, jako produktu o szczególnym znaczeniu dla regionu.

Powiększyliśmy nasze zasoby gminne dotyczące terenów w „Dzielnicy Przemysłowej”. Czynimy starania zmierzające do wdrożenia programu „Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu” do którego szczególnie zapraszam naszych przedsiębiorców. Pojawiają się pierwsze firmy chcące skorzystać z uchwały Rady Miejskiej dot. zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Przychylamy się do wniosków mieszkańców i wspólnie z Radą Miejską przystąpiliśmy do procedury zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Te wszystkie przedsięwzięcia dzieją się w naszym bezpośrednim otoczeniu i choć nie zawsze są dostrzegane, lub na ich bezpośredni efekt trzeba jeszcze poczekać, to fakt, że mają one miejsce, systematycznie zmienia na lepsze naszą rzeczywistość, czego Państwu i sobie jako mieszkańcowi Szydłowca życzę.

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Sport

Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Międzynarodowy Turniej Shinkyokushinkai

Trzynastu zawodników z Akademii Karate Szydłowiec reprezentowało nasze miasto w V...

Więcej...

Edukacja

IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...
„Szkoła Pamięta”

W Sadku są takie miejsca, o których trzeba pamiętać, wiedzą o tym pracownicy i uczniowie...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Nowy samochód dla OSP Szydłowiec

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Szydłowiec ma do dyspozycji nowy samochód ratowniczo –...

Więcej...
Bezpłatne kursy komputerowe

Osoby w wieku 44+ zapraszamy na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera oraz praktycznych aspektów...

Więcej...
Mój Prąd – dofinansowania fotowoltaiki

Od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków trwa nabór wniosków w...

Więcej...
Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2020 r. po raz szósty ulicami Szydłowca przeszedł Orszak Trzech Króli, który w tym...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca


Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...