Drodzy Mieszkańcy, przedkładając Państwu po raz kolejny skondensowane sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca, na początku składam serdeczne podziękowania za udane powitanie Nowego Roku na naszym Rynku Wielkim. Dziękuję za liczne przybycie, moc życzeń i wspólną zabawę.

Przed nami rok 2017, który dla wszystkich samorządów, również dla nas, będzie rokiem przełomowym, bowiem w najbliższym czasie na dobre ruszy nowa perspektywa unijna. Dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na zaplanowane zadania inwestycyjne. Jesteśmy dobrze przygotowani do aplikowania o dotacje. Mamy opracowane dokumenty strategiczne takie jak: „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023”, „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, „Gminny Program Ochrony Środowiska” czy też „Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec”, które są niezbędne w procesie wnioskowania o dofinansowanie gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przygotowanie w/w dokumentów to czasochłonne zadania, składające się z kilku etapów, których realizacja zajęła nam kilka miesięcy i uwzględniała m.in. konsultacje społeczne, za udział w których serdecznie Państwu dziękuję. 

Mamy szczegółowo przygotowany plan działań na rok bieżący, to w jaki stopniu zostanie on zrealizowany w dużej mierze zależy od ilości pozyskanych dotacji. Niemniej Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 zakłada 89 różnych inwestycji min.: drogowych, kanalizacyjnych, modernizujących placówki oświatowe, czy też poszerzających zasób obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 r. zamyka się kwotą 67.760.068 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 6.545.503 zł.

W roku bieżącym będziemy kontynuować realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, którego wartość wynosi 287.970 zł (planowana 300.000 zł). Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: budowa altany dla mieszkańców Szydłówka, modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy PSP w Wysokiej, budowa chodnika w Jankowicach, wykonanie dokumentacji projektowych, a także zagospodarowanie gminnego placu zabaw w miejscowości Barak.

Analogicznie do lat poprzednich w roku 2017, zaplanowaliśmy również realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 303.434 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola oraz urządzenie tam siłowni zewnętrznej, modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzycach, wykonanie projektu zagospodarowania działki w Omięcinie – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Chustkach, instalacja i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zdziechowie, budowa linii oświetleniowej w Zastroniu i Woli Korzeniowej, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ciechostowice, Łazy, Rybianka i Jankowice. A to tylko część zadań zaplanowanych w naszych sołectwach. Warto podkreślić, że wyodrębniony Fundusz Sołecki, realizujemy konsekwentnie, czego dowodem jest jego wykonanie na poziomie 97,31 % w roku 2015.

Było to najwyższe wykonanie od kiedy funkcjonuje FS w naszej gminie, czyli od 2010 r. W 2016 r. zakupiliśmy działkę na potrzeby Sołectwa Barak, a w tym roku planujemy zakupić kolejne działki dla sołectw Krzcięcin i Świerczek.

Realizujemy również inwestycje, z których korzyści czerpią indywidualni mieszkańcy. Zrealizowaliśmy projekt, który pozwolił na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na 56 gospodarstwach domowych, a także złożyliśmy wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jeżeli chodzi o plany strategiczne na rok bieżący to jest to oczywiście modernizacja szydłowieckiego zalewu. Obecnie jesteśmy po pozytywnej ocenie formalnej naszego wniosku o dofinansowanie zadania „Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie terenów zielonych, w tym wykonanie alejek, pola namiotowego, plaży i mola”. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Poza tym w planach jest także remont jazzu (tamy) oraz wybudowanie amfiteatru. Zadania te zostaną wykonane w I etapie tego przedsięwzięcia. W następnym etapie będziemy realizować inwestycje dotyczące infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która powstanie na terenach przy zalewie. Rozpoczęcie prac przy modernizacji zalewu nastąpi w I połowie 2017 r. Mamy również przygotowany wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji zalewu, którego nabór kończy się 15 marca 2017 r.

Kolejnym ważnym zadaniem, które stopniowo realizujemy, jest powiększanie gminnych terenów w dzielnicy przemysłowej, gdzie regulujemy własności, zamieniamy się nieruchomościami, komunalizujemy grunty oraz bierzemy udział w procesie scalania tych gruntów. Ponadto, zebraliśmy oświadczenia od właścicieli działek, co do chęci ich zbycia w momencie pojawienia się inwestora. Czynimy starania, aby w momencie uruchomienia trasy S-7 nasza gmina miała kompletną i atrakcyjną ofertę dla inwestorów. W tym celu m.in. podjęliśmy współpracę z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, współpracujemy także ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach.

Wspieramy mieszkańców i przedsiębiorców. Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy projekt uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na naszym terenie i tworzących nowe miejsca pracy. Już przy inwestycji skutkującej zatrudnieniem 3 osób dajemy roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zakres zwolnień jest stopniowo zwiększany, aż do 5 lat przy zatrudnieniu 72 osób. Obniżyliśmy dla przedsiębiorców opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych o 16%, inwestujemy w infrastrukturę drogową prowadzącą do lokalnych zakładów pracy. Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy także stanowisko uznające „Piaskowiec Szydłowiecki”, jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu. Stosujemy indywidualne zwolnienia z podatku w przypadku przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej, pomagamy w każdej sprawie, która leży w naszych kompetencjach. Cieszy mnie bardzo rozwój działających na terenie Szydłowca zakładów pracy m.in. TrendGlass-Huty Szkła, która sukcesywnie się rozbudowuje i już w 2017r., deklaruje zwiększenie zatrudnienia o kolejne 100 osób.

Realizujemy program lojalnościowy "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu". Mieszkańcy w ramach tego programu otrzymują kartę, uprawniającą do zniżek w punktach usługowych na terenie miasta i gminy, które przystąpiły do programu. Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta i gminy. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do odbioru kart, które wydawane są bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu pok. nr 11.

Poza tym zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w takcie realizacji wielu znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Mamy przygotowaną dokumentację na budowę budynku klubowego na stadionie "Szydłowianki".

W połowie 2017r. do użytku zostaną oddane nowe mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Piaskowej. Przygotowaliśmy dokumentację na budowę nowej siedziby przedszkola przy ul. Wschodniej, mamy w budżecie zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola przy ul. Staszica. Przygotowaliśmy dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego i wymiany na ledowe. Przygotowujemy dokumentację na zagospodarowanie placu Marii Konopnickiej oraz na modernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej. Trwają prace nad dokumentacjami dotyczącymi inwestycji kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Sukcesywnie modernizujemy gminne placówki oświatowe. Remontujemy drogi, chodniki i parkingi, podejmujemy równolegle wiele zadań inwestycyjnych, które możecie Państwo obserwować na co dzień.

Kontynuujemy działania prorodzinne. Już kolejny rok samorząd wypłaca gminne becikowe, do którego dodajemy body z napisem „I love Szydłowiec” dla naszych najmłodszych mieszkańców. Z powodzeniem funkcjonuje „Żłobek Miejski”, pierwsza tego typu placówka w naszej gminie. Zostały także zmienione zasady wypłat stypendiów socjalnych, które teraz są korzystniejsze dla pobierających to świadczenie. Dla osób najuboższych utworzona została jadłodajnia.

W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy Szydłowiec, wprowadziłem możliwość odpracowania długu.

W celu ożywienia ruchu turystycznego powołałem Zespół ds. Rozwoju Turystyki. Zespół ten przygotowuje stosowne projekty, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie atuty turystyczne gminy Szydłowiec. Podstawowym celem działań Zespołu jest uzyskanie zauważalnego i trwałego zwiększenia ruchu turystycznego. Zespół ten skoordynuje działania ukierunkowane na obsługę ruchu turystycznego tak, aby były one bardziej efektywne i jednocześnie atrakcyjne dla naszych gości. Rozwój turystyki to nasza szansa na zwiększenie obrotów na lokalnym rynku handlu i usług. Staramy się dotrzeć z informacją o naszej gminie do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu przygotowany został spot reklamowy. Gmina Szydłowiec brała udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie, a także miała swoje stoisko na 7 Forum Rozwoju Mazowsza. Za pośrednictwem Polskiego Radia w sobotę, 26 listopada wiele osób z kraju i świata mogło dowiedzieć się ciekawych informacji i usłyszeć zaproszenie do Szydłowca, które popłynęło z anteny Programu 1 PR. Kilkugodzinną audycję zatytułowaną „Jedyne takie miejsce” nadawano na żywo z szydłowieckiego zamku. Szydłowiec odwiedziła także ekipa podróżniczego programu popularyzującego wiedzę o Polsce, emitowanego w TVP1, a zatytułowanego "Zakochaj się w Polsce". Gmina ma oficjalne profile na portalach społecznościowych:

Zależy mi także na ułatwieniu mieszkańcom, komunikowania się z Urzędem Miejskim, dlatego udostępniliśmy możliwość korzystania z mobilnej aplikacji "Alertownik", dzięki której można zgłaszać problemy napotkane w naszej przestrzeni publicznej, takie jak np. wywrócony znak drogowy, a następnie obserwować, co dzieje się z tym zgłoszeniem. Każda wysłana za pośrednictwem alertownika interwencja trafia bezpośrednio do jednostki obsługującej dany problem i jest przez nią załatwiona. Ponadto wprowadziłem gminny tel. alarmowy 600-223-615, a obecnie pracuję nad wdrożeniem usługi teleopieki 70plus. Jest to system alarmowania przeznaczony dla osób starszych, samotnych, dzięki któremu za pomocą jednego przycisku na opasce na nadgarstku będzie można wezwać pomoc - pogotowie lub wskazaną najbliższą osobę.

Minęły 2 lata od momentu, kiedy dzięki Państwa głosom zostałem Burmistrzem Szydłowca. Ten czas był dla mnie bardzo intensywny, związany z wieloma zmianami, a także wyzwaniami, z jakimi przyszło mi się zmierzyć. To czas, w którym pracowałem na rzecz rozwoju naszej gminy, podejmowałem ważne decyzje, m.in. te dotyczące inwestowania w gminną infrastrukturę, zarówno w mieście jak i w sołectwach, ale to również czas wielu działań prospołecznych, zachęcających mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu naszej lokalnej społeczności. Aby dać mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu, na to jakie zadania inwestycyjne są realizowane na terenie naszej gminy, po raz pierwszy w historii szydłowieckiego samorządu wprowadziłem budżet obywatelski. Wielokrotnie organizowałem otwarte spotkania z mieszkańcami, w czasie których chętnie słuchałem Państwa opinii i oczekiwań. Planuję organizację kolejnych. Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego udziału zarówno w spotkaniach konsultacyjnych, jak również w wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i sportowych, które organizujemy na terenie naszej gminy.

Życzę Państwu, aby ten nowy 2017 rok był czasem pełnym radości, zgody, szacunku i zrozumienia, obfitował w trafne decyzje i pozytywne wydarzenia oraz przyniósł realizację planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Sport

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...
Prestige Karate CUP 2019

19 października 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...
Przedszkolaki po pasowaniu

„Pasowanie na Przedszkolaka” to jedna z najważniejszych uroczystości  w Przedszkolu Samorządowym...

Więcej...

Kultura

Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...
koncert w Muzeum „W krajobrazie tradycji – DŹWIĘKAMI WOKÓŁ STRYJEŃSKIEJ”

Wieczór 17 października br. w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów rozbłysnął feerią muzycznych...

Więcej...
Komunikat!

Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu jest w trakcie opracowywania...

Więcej...

Bieżące

Trzy dni atrakcji, czyli majówka w Szydłowcu

Tegoroczne Zygmunty osiągają pełnoletność. Już po raz osiemnasty zapraszamy do wspólnego...

Więcej...
Fundusze europejskie dla mieszkańców

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej...

Więcej...
Uwaga. Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną Alarm...

Więcej...
Dofinansowanie wypoczynku zimowego i zajęć pozalekcyjnych

Dwadzieścia organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Szydłowiec otrzymało...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej w...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Więcej...
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej we wsi Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki położonej we wsi...

Więcej...