Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

Sprawowanie funkcji Burmistrza Szydłowca to ogromny zaszczyt i satysfakcja, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Obecna siódma kadencja samorządu lokalnego to czas wyzwań i wielu zmian, z którymi mierzą się samorządowcy. Również my podejmujemy przedsięwzięcia i wdrażamy nowe rozwiązania, oferując naszym mieszkańcom bezpośrednią pomoc, czego przykładem są licznie realizowane projekty m.in. te dotyczące alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, modernizacji domowych kotłowni, czy też przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed nami kolejne ważne zadania do wykonania oraz moc oczekiwań, którym samorząd gminny stara się sprostać. Mam świadomość, że nie wszystko czego oczekujemy, da się w krótkim okresie czasu zrealizować. Niemal każdego dnia spotykam się z mieszkańcami, którzy opowiadają o swoich problemach licząc na pomoc. Nie ma spraw, czy tematów, których się nie podejmuję, szukając optymalnych rozwiązań. Dlatego też pozyskujemy, zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i od instytucji rządowych, środki zewnętrzne na wykonanie inwestycji, których realizacja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Szanowni Państwo, pozytywne zmiany w przestrzeni publicznej można zaobserwować w każdej części naszej gminy. Odnotowujemy najwyższy w historii poziom wykonania Funduszu Sołeckiego, a to nie jedyne inwestycje realizowane na terenach wiejskich. Wdrażamy już trzecią edycję budżetu obywatelskiego, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Ciągle uczymy się partycypacji obywatelskiej. Z zadowoleniem obserwuję, że zaangażowanie we wspólne sprawy naszej społeczności lokalnej jest coraz większe. Nie brakuje również ludzi kreatywnych i aktywnych, którzy działają w organizacjach pozarządowych i są animatorami życia społecznego. To dobrze rokuje na kolejne lata.


Trwają zaawansowane prace nad szydłowieckim zalewem – remont tamy, oczyszczenie zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenów wokół akwenu. Już w przyszłym sezonie letnim nasza oferta turystyczno - rekreacyjna będzie znacznie atrakcyjniejsza. Inwestycja nad zalewem jest realizowana w trzech etapach. Następne lata to rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na tym obszarze. Docelowo wykonamy nad zalewem ponadlokalny ośrodek wypoczynkowy.

Inwestujemy w gminę, budujemy drogi i chodniki. O tym, gdzie powstają nowe ciągi komunikacyjne przeczytacie Państwo na kolejnych stronach kwartalnika. Znajdziecie tam również informację o remontach przeprowadzonych w gminnych placówkach oświatowych, urządzaniu przyszkolnych boisk, a także budowie nowego wodociągu, czy też modernizacji sieci ciepłowniczej. Zadania te możemy wykonywać dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Realizacja najbardziej kosztownych dla gminy przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych pozwala na realizację wielu mniejszych inwestycji ze środków własnych, na które brak jest możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

Dzięki działaniom prowadzonym nieustannie od początku mojej kadencji udaje się tworzyć ofertę atrakcyjną dla inwestora. Początkowo gmina dysponowała gruntami w strefie przemysłowej, które nie graniczyły ze sobą i nie posiadały potencjału inwestycyjnego. Wskutek podjętych działań gmina sukcesywnie powiększa powierzchnie terenów inwestycyjnych. Dzięki dokonanym zamianom oraz wykupowi, obszar, który możemy zaproponować inwestorowi ulega systematycznemu zwiększeniu, a gminna oferta inwestycyjna staje się coraz bardziej atrakcyjna.

Niejednokrotnie pojedyncza działka w strefie przemysłowej stanowi współwłasność wielu osób. Zanim gmina dokona zakup potrzebne są regulacje stanów prawnych i zapisów w księgach wieczystych, co wpływa na to, że cały proces wykupu jest żmudny i pracochłonny.

Dotychczas odkupione działki, stanowiły własność 24 osób, a ich powierzchnia wynosi blisko 3,5 ha. Najmniejsza szerokość działki wykupionej wynosi 2,5 m, a najszersza działka, która powiększyła obszar gruntów inwestycyjnych 11m. Te proporcje pokazują jak trudny i pracochłonny jest to proces.

W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne wykupy, dzięki czemu Gmina Szydłowiec będzie właścicielem gruntów, które bezpośrednio ze sobą graniczą i łącznie obejmą obszar niemal 7 ha, a po przygotowywanej zmianie planów zagospodarowania przestrzennego ok. 14 ha.

Szanowni Państwo, nasza gmina rozwija się wielowątkowo, budżet realizujemy na poziomie blisko 100 %, regularnie spłacamy zadłużenie. W roku 2015 spłaciliśmy 574.000 zł plus odsetki, które wyniosły 829.171,74 zł. W roku 2016 również spłaciliśmy 574.000 zł gminnego zadłużenia plus odsetki w kwocie 768.864,69 zł. W roku bieżącym planowana spłata kapitału to dużo więcej niż w latach poprzednich, bo aż 1.301.000zł plus odsetki od zadłużenia w kwocie 800.000zł. Pomimo to realizujemy wiele ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć inwestycyjnych.

Obecnie rozpoczęliśmy prace nad budżetem gminy na 2018 rok. Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, ponieważ możliwości finansowe gminy, w związku z nierozwiązanymi przez lata problemami są ograniczone, a potrzeby społeczeństwa i oczekiwania wciąż rosną. Budżet gminy składa się m.in. z podatków i opłat lokalnych. Większy budżet to większe możliwości inwestycyjne. Pomimo to, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przedłożyłem do Rady Miejskiej projekty uchwał podatkowych bez podwyżek. Zdecydowałem, aby już kolejny rok nie sięgać do kieszeni podatnika. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż do budżetu Gminy Szydłowiec wpływa ok. 5,7 mln zł podatków lokalnych, natomiast wydatków planuje się ponad 70 mln. Samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi nie idą wystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych. Dlatego realizacja celów polityki budżetowej w 2018 roku wymagała będzie determinacji związanej z konsekwentną racjonalizacją wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw. Tym bardziej, że w kolejnym roku budżetowym mamy szereg ważnych zadań inwestycyjnych. Wnioski do budżetu na 2018 rok można było składać do 20 września, obecnie trwa ich weryfikacja pod względem formalnym.

Zachęcam do śledzenia naszych działań na stronie internetowej www.szydlowiec.pl i urzędowym facebooku.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

FaLang translation system by Faboba