Drukuj
Odsłony: 1715

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że od 8 kwietnia 2020 roku wypłaca wszystkie rodzaje świadczeń pieniężnych, tj.:
• ZASIŁEK STAŁY,
• ŚWIADCZENIA RODZINNE,
• ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,
• ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +
• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu – w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – działa i pracuje zgodnie z ustalonym czasem pracy, realizując wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Ośrodek rozpatruje i analizuje w szczególności potrzeby mieszkańców gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karty Dużej Rodziny, programu „Dobry Start”, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach ustawy „Za życiem” oraz działań dotyczących polityki senioralnej.

Głównym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego, mając na względzie zdrowie zarówno mieszkańców gminy, jak i pracowników Ośrodka, wystosowano apel o ograniczenie wizyt w budynku MOPS-u do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw w formie korespondencji tradycyjnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poproszono również o zakładanie rachunków bankowych w celu otrzymywania przyznanych świadczeń w formie przelewu na konto.

Ośrodek nadal świadczy usługi opiekuńcze poprzez pracę opiekunek środowiskowych w miejscu zamieszkania osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. W dalszym ciągu działa także punkt wydawania ciepłych posiłków dla osób, które kwalifikują się do tego rodzaju wsparcia.

MOPS w Szydłowcu stosuje rozwiązania prawne dotyczące postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej na podstawie wprowadzonej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

MOPS wprowadził zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego procedury organizacyjne, w tym procedury świadczenia usług przez pracowników realizujących usługi opiekuńcze oraz dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom/rodzinom w sytuacji zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono także instrukcję udzielania pomocy (w formie dostarczania żywności, posiłków, leków) dla osób potrzebujących, objętych kwarantanną. Na podstawie tej instrukcji Ośrodek weryfikuje, czy dana osoba/rodzina wymaga pomocy i w sytuacji uzasadniającej udzielenie niezbędnego wsparcia współdziała z wyznaczoną do tego celu jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. Ośrodek, w ramach zadań wykonywanych w związku z sytuacją epidemiologiczną, współpracuje również z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją.

 

FaLang translation system by Faboba