BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu.

Do sprzedaży przeznacza się działkę:

  • nr 813 o powierzchni 1,4070 ha – cena wywoławcza 16 000,00 zł. uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00028588/2.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1.R – tereny rolne oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem 5 ZL – tereny lasów.

Read more

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej kotłowni położonych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 1244/6 i nr 1244/15 o łącznej pow. 0,1644 ha, uwidocznione w księdze wieczystej Nr RA1S/00032482/0 – cena wywoławcza 79 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 10:00.

Read more

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole położonej w miejscowości Wysocko gmina Szydłowiec

Do sprzedaży przeznacza się działkę nr 231 o pow. 0,8500 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 897 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach przeznaczonych pod funkcję osadnictwa wiejskiego.

Read more

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu oznaczonej numerami działki 813;
  • we wsi Świerczek gmina Szydłowiec, oznaczonej numerem działki 367/2.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Do sprzedaży przeznacza się działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 4512/1 o pow. 0,2331 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 297 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 11 marca 2016 roku o godz. 10:00.

Read more