BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Mickiewicza.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00004218/4 oznaczoną numerem działki 5522/2 o powierzchni 403 m2 – cena wywoławcza 18 500,00 zł.(brutto)

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 16 września 2016 roku o godz. 11:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczone numerami działek :

  • nr 188/7 o powierzchni 1834 m2 – cena wywoławcza 18 500,00 zł.
  • nr 188/8 o powierzchni 1884 m2 – cena wywoławcza 19 100,00 zł.
  • nr 188/9 o powierzchni 1808 m2 – cena wywoławcza 18 300,00 zł.
  • nr 188/11 o powierzchni 1726 m2 – cena wywoławcza 20 500,00 zł.

Podane ceny wywoławcza są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 16 września 2016 roku o godz. 10:00.

Działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leżą na terenach rolnych. Dla w/w działek została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu przy ul. Partyzantów, oznaczonych numerami działek: 5772/4 i 5772/5.
  • we wsi Rybianka gmina Szydłowiec, oznaczonej numer działki 177/1.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu przy ul. Mickiewicza, oznaczonej numer działki 5522/2
  • we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 188/7, 188/8, 188/9 i 188/11.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Do sprzedaży przeznacza się działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 4512/1 o pow. 0,2331 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 237 600,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 13:00.

Zobacz działkę na mapie: geoportal.gov.pl.

Więcej...