Sesja Rady Miejskiej27 kwietnia w szydłowieckim zamku odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Szydłowca.Głównym i najważniejszym punktem sesji była ocena wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szydłowca. Skarbnik Gminy Iwona Czarnota przedstawiła obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu, po czym odczytano opinie o jego wykonaniu – Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miejskiej. Wszystkie opinie były pozytywne.

W dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem akcentowano rzetelność i realizm zaplanowania i wykonania ubiegłorocznego budżetu, które stanowiło 97% założonego planu. Było to niełatwe zadanie, gdyż budżet roku 2009 był budżetem o wyjątkowo inwestycyjnym charakterze. Radni akcentowali konieczność kontynuowania tego inwestycyjnego nastawienia przy planowaniu i wykonywaniu następnych budżetów, a także podejmowanie dalszych działań w celu przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

Po krótkiej dyskusji na temat procedury głosowania radni zdecydowaną większością głosów – 19 głosami „za” przy 1 przeciwnym, udzielili absolutorium Burmistrzowi Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu.

Burmistrz Andrzej Jarzyński podziękował radnym za rzetelną ocenę gospodarowania budżetem, merytoryczną dyskusję, okazane zaufanie i sprawne procedowanie nad oceną pracy Gminy.