17 września odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu V kadencji.

Rada podjęła między innymi uchwałę o reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy Szydłowiec. W ramach reorganizacji z istniejących dotychczas dwóch zakładów budżetowych gminy „Administracja Budynków Komunalnych” i „Wysypisko Miejskie” utworzono jeden, pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych”, nadając mu własny statut. Nowy zakład budżetowy będzie działał od 1 grudnia b.r. Reorganizacja ma umożliwić większą efektywność zarządzania usługami komunalnymi i poprawę standardu ich świadczenia dla mieszkańców miasta i gminy.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, dotyczące obiektu wpisanego do rejestru zabytków. O dotację z budżetu gminy w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym będą mogli ubiegać się wszyscy, którzy posiadają tytuł prawny do tego obiektu i nie prowadzą związanej z nim działalności zarobkowej. Podjęta uchwała określa tryb i warunki ubiegania się o dotację.

Na terenie gminy Szydłowiec znajduje się wiele obiektów, wpisanych do rejestru zabytków, posiadających ogromną wartość historyczną i kulturową, które nie są własnością gminy.
Uchwała ta umożliwi ich właścicielom lub użytkownikom podjęcie koniecznych działań konserwatorskich.