W rok 2010 gmina Szydłowiec wchodzi z nowym, jednogłośnie przyjętym budżetem. Został on uchwalony 29 grudnia na XLVI sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Po przedstawieniu porządku obrad, informacji z pracy Burmistrza Szydłowca z okresu pomiędzy sesjami i stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na ostatniej sesji, radni przystąpili do uchwalania budżetu na rok 2010. Po odczytaniu projektu budżetu wraz z rozległym uzasadnieniem merytorycznym i wymaganych procedurą pozytywnych opinii komisji stałych Rady, w tym Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, rozpoczęła się merytoryczna dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi do niego poprawkami i wnioskami.


Po przegłosowaniu ostatecznych wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy i wniosków radnych, Rada Miejska w Szydłowcu jednogłośnie przyjęła wspólnie wypracowany budżet na 2010 rok.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 47.007.260 zł, z czego dochody własne gminy to 15.109.816 zł, co stanowi 32,15 % planu dochodów. Planowane dotacje –stanowią kwotę 1.070.000 zł, dotacje z funduszy celowych – 192.501 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 2.585.400 zł, a środki z Unii Europejskiej – 2.473.484 zł.

Plan wydatków budżetowych to kwota 52.681.801 zł, z czego wydatki inwestycyjne i majątkowe wynoszą 13.034.495 zł tj. 24,75 % planu, wydatki bieżące–39.647.306 zł (75,26 % planu wydatków).

Przyszłoroczny budżet to budżet wielu nowych inwestycji, realizowanych ze środków zewnętrznych z udziałem finansowym, merytorycznym i organizacyjnym gminy. Dlatego po głosowaniu Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński zwrócił się z serdecznymi podziękowaniami do prezydium Rady Miejskiej za wyjątkowo sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie procedury uchwalania budżetu, a do radnych – za wyjątkowo merytoryczną dyskusję, pracę nad projektem oraz za jego jednogłośne przyjęcie. Z kolei Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech podziękował Burmistrzowi Szydłowca, skarbnikowi gminy Iwonie Czarnocie i służbom finansowym Urzędu Miejskiego za dobre przygotowanie projektu. W nowy rok 2010 gmina wchodzi więc z nowym budżetem, przyjętym w atmosferze merytorycznej pracy i porozumienia.