KOD
PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

ILOŚĆ
WAŻNIE
ODDANYCH
GŁOSÓW

KOSZ
PROJEKTU

05

Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m

1328

149.760,-

04

Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III

943

100.000,-

06

Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”

590

48.000,-

ŁĄCZNY KOSZT:

297.760,-

W związku z koniecznością dostosowania nazw projektów do wymagań stosowanych przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Szydłowiec zmianie uległy nazwy następujących projektów:

Nazwa projektu w zgłoszeniu

 Nazwa projektu po zmianie

 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze gminnej Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m

 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m

 Zielone boisko w Szydłówku

 Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”

 Przebudowa drogi gminnej nr 396

 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 396 w miejscowości Rybianka gm. Szydłowiec

 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę drogi gminnej w Sadku

 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec

 Adaptacja działki nr 144 m. Świerczek. Plac zabaw.

 Zagospodarowanie działki nr 144 w miejscowości Świerczek gm. Szydłowiec z przeznaczeniem na plac zabaw

 Plac zabaw, siłownia plenerowa, Street Workout

 Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i Street Workout w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej

 KOD PROJEKTU

 NAZWA PROJEKTU

 01

 Modernizacja placu zabaw – osiedle przy Placu Marii Konopnickiej

 02

 Budowa chodnika przy ul. Hubala

 03

 Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej

 04

 Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III

 05

 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m

 06

 Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłówku”

 07

 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadek gm. Szydłowiec

 08

 Zagospodarowanie działki nr 144 w miejscowości Świerczek gm. Szydłowiec z przeznaczeniem na plac zabaw

 09

 Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i Street Workout w Szydłowcu, przy ul. Kolejowej

WYKAZ PROJEKTÓW
ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SZYDŁOWIEC
NA 2019 ROK

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt projektu

1.

Modernizacja placu zabaw – osiedla przy Placu Marii Konopnickiej

Szydłowiec, Rejon ulic: Zamkowa, Radomska, Ogrodowa, Osiedle przy Placu Marii Konopnickiej

56 222,07 zł

2.

Budowa chodnika przy ul. Hubala

Szydłowiec, ul. Hubala

140 000,00 zł

3.

 Montaż lamp oświetleniowych w Woli Korzeniowej

 Wola Korzeniowa działku nr 582 i 620

 50 000,00 zł

4.

 Budowa Gminnej Świetlicy Wiejskiej w msc. Chustki – Etap III

 Sołectwo Chustki

 100 000,00 zł

 5.

 Budowa Linii Oświetleniowej przy drodze gminnej Ciechostowice-Łazy na długości 1660 m

 Droga Majdów – Ciechostowice
Droga Majdów - Łazy

 149 760,00 zł

 6.

 Zielone boisko w Szydłówku

Szydłówek, działka nr 61/2

 48 000,00 zł

7.

Przebudowa drogi gminnej nr 396

Rybianka

100 000,00 zł

8.

Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę drogi gminnej w Sadku

Sadek - Polanki

35 000,00 zł

9.

Adaptacja działki nr 144 m. Świerczek. Plac zabaw

Świerczek, działka nr 144

40 000,00 zł

10.

Budowa przepustu wodnego w ciągu pieszo-jezdnym

Ciechostowice, działki nr 528, 529

8 900,00 zł

11.

Plac zabaw, siłownia plenerowa, Street Workout

Szydłowiec, ul. Kolejowa, nr działki 5282/24

82 100,00 zł

   

Łączny koszt projektów:

809 982,07 zł

 NAZWA PROJEKTU

 UZASADNIENIE

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 396
w miejscowości Rybianka gm. Szydłowiec

Rzeczywisty koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę określoną w § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zgodnie z którym koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć połowy kwoty przewidzianej na realizację projektów związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Szydłowiec tj. kwoty 150 000 zł. Po dokonaniu weryfikacji projektu, w oparciu o ceny z realizowanych tegorocznych inwestycji rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia, wyniesie ponad 270 000 zł

Budowa przepustu wodnego w ciągu pieszo-jezdnym

Budowa przepustu wodnego na działkach 528 i 529 nie jest możliwa bez ingerencji w przylegającą do nich działkę nr 1007, stanowiąca własność Skarbu Państwa na której zlokalizowany jest ciąg pieszo-jezdny. W związku z tym projekt nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, a mianowicie nie jest zlokalizowany na terenach będących w posiadaniu Gminy Szydłowiec gdyż faktyczną jego lokalizacją jest działka nr 1007, której właścicielem jest Skarb Państwa.

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

  1. do 31 marca – ogłoszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec,

  2. od 31 marca – kampania informacyjna,

  3. do 4 kwietnia – umieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z niezbędnymi formularzami;

  4. od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

  5. od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;

  6. do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;

  7. do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;

  8. od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;

  9. od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;

  10. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.