Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 9 grudnia 2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, położonej w przy ul. Kolejowej 36 w Szydłowcu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 232/3 o powierzchni 0,1285 ha – cena wywoławcza 70 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 9:30.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 915 i 916 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00029348/5 oznaczone numerami działek:

  • 915 o powierzchni 0,0980 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 60 000,00 zł. (brutto),
  • 916 o powierzchni 0,0998 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 61 000,00 zł. (brutto).

Ww. działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 22.2022 z dnia 20.10.2021 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka o nr 913 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 10:45.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 912 i 914 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00029348/5 oznaczone numerami działek:

  • 912 o powierzchni 0,2607 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł. (brutto),
  • 914 o powierzchni 0,14287 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 70 000,00 zł. (brutto).

Ww. działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 22.2022 z dnia 20.10.2021 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka o nr 913 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.

 Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Iłżeckiej 4A/22 stanowiącego własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonego do sprzedaży.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010818/5 oznaczoną numerem działki 126/1 o powierzchni 0,9838 ha – cena wywoławcza 24 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze oznaczonym symbolem ZD – tereny dolinne wykluczone z zabudowy. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.). Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa - art. 2a stanowi inaczej.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przypadku przystąpienia do przetargu rolnika indywidualnego konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej przed przetargiem:

  • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta - jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
  • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR odpowiednio zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie KOWR nie zgłosi chęci nabycia działki dojdzie do finalizacji sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 10:00.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A


BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczone numerami działek:

- 232/1 o powierzchni 0,0960 ha – cena wywoławcza 45 000,00 zł. (brutto)

- 232/4 o powierzchni 0,2129 ha – cena wywoławcza 75 000,00 zł. (brutto)

Ww. działki położone są na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 1100.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5731.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00007360/5 oznaczoną numerem działki 5731 o powierzchni 0,0470 ha – cena wywoławcza 49 000,00 zł. (brutto)

Działka o numerze geodezyjnym 5731 leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód” zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18.12.2017 r. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym częściowo symbolem 2MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 1KDG – drogi publiczne klasy głównej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 9:30.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1112.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00002614/6 oznaczoną numerem działki 1112 o powierzchni 0,0906 ha – cena wywoławcza 9000,00 zł. (brutto)

Działka o numerze geodezyjnym 1112 leży na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-wschodniej części miasta Szydłowiec zatwierdzonego Uchwałą Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17.07.2019 r. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.R – tereny rolnicze.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00.