Napis: dodatek osłonowy.

Informacja dotycząca dodatku osłonowego na dzień 26 stycznia 2022 roku


Napis Czyste Powietrze, Twój Wybór. Czerwony okrąg, a na nim napis: Ważny Komunikat.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.


31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) – obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w w/w ustawie podmioty).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r, zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 24 stycznia do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni.

W związku z tym, Urząd Miejski w Szydłowcu ogranicza bezpośrednią obsługę petentów. Nie oznacza to jednak braku możliwości załatwiania spraw.

Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez platformę ePUAP.

Istnieje możliwość złożenia pisma w formie papierowej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się w holu na parterze ratusza (wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego).

Załatwianie spraw niecierpiących zwłoki bezpośrednio w wydziałach/referatach Urzędu Miejskiego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu telefonicznym z pracownikiem wydziału/referatu.

Kasa Urzędu Miejskiego w Szydłowcu będzie czynna w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 11:00 – 14:00.

CO I JAK ZAŁATWIĆ – LISTA WYDZIAŁÓW

W piątek 21 stycznia oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym.