Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpień 2015

lp.

Nazwa projektu

Decyzja Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Uzasadnienie

 1.

Budowa ul. Górnej w Szydłowcu na odcinku od ul. Partyzantów do dz. Nr 2657/2 – Etap I Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD

Wniosek odrzucony.

Projekt częściowo zlokalizowany jest na terenach prywatnych.

 2.

Świetlica sołecka

Wniosek odrzucony.

Budynek świetlicy sołeckiej jest budynkiem użyteczności publicznej. Pierwszym etapem realizacji jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku pod kątem konstrukcji. W związku z powyższym, realizacja tego projektu nie jest możliwa w jednym roku budżetowym a co za tym idzie nie może być realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt szacunkowy realizacji jest niewspółmierny do kosztów jakie należy ponieść biorąc pod uwagę stan techniczny budynku.

 3.

Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej

Wniosek odrzucony.

Wniosek został odrzucony ze względu na planowane ujęcie zadania w budżecie Gminy Szydłowiec na 2016 r. oraz wystąpienie o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 4.

Pumptrack – Rowerowy plac zabaw w Szydłowcu

Wnioskodawca wycofał wniosek.

 

 5.

Budowa linii oświetleniowej

Wniosek odrzucony.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość od lica krawężnika drogi publicznej do latarni wynosi 0,5 m. Omawiany fragment drogi zajmuje całą szerokość działki nr 279 tym samym realizacja budowy linii oświetleniowej przy tej drodze jest niemożliwa do wykonania..

 6.

Budowa rowu i poboczy przy drodze gminnej w sołectwie Świerczek

Wniosek odrzucony.

Budowa rowu przydrożnego wiąże się z wejściem w grunty należące do osób prywatnych. W związku z powyższym projekt nie może być realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.