BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Krzcięcinie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 232 o powierzchni 1,2100 ha – cena wywoławcza 35 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 10:00.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z
2020 r. Poz. 1655), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją tego, że zgodnie z ww. ustawą, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655),. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:

 1. wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 15 listopada 2021 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 15 listopada 2021 r.).
 2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz 1500, poprzez złożenie go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 pok. nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na działkę 232 położoną w Krzcięcinie gmina Szydłowiec”, do którego należy dołączyć:
  • kopię dokumentu potwierdzającego dokonania wpłaty wadium,
  • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat - jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres (wzór
  • oświadczenia zgodnyz załącznikiem nr 2),
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy na obszarze, której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
  • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego (wzór oświadczenia zgodny z załącznikiem nr 3),
   oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art.7 ust. 8 i ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655) (wzór oświadczenia zgodny z załącznikiem nr 4).

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie umieszczona na stronie www.bip.szydlowiec.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 w dniu 18 listopada 2021 r.

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny ograniczony oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

 1. dowody tożsamości (obojga małżonków),
 2. stosowne pełnomocnictwa:
  • w przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
  • w przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będących w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl (dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia).

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17, tel. 617 86 57.

Załączniki:

 WORD Załącznik nr 1

WORD Załącznik nr 2

WORD Załącznik nr 3

WORD Załącznik nr 4

pdfKlauzula informacyjna