BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. FOLWARCZNEJ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej RA1S/00014550/6, wyznaczony na dzień 21 października 2021 roku o godz 11:30.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność doprecyzowania sposobu zagospodarowania zbywanego terenu i zabezpieczenia realizacji inwestycji w tym zakresie.

Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia o odwołaniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl (dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
  • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia);
  • w prasie Monitor Urzędowy pl.