Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5979

Drukuj
Opublikowano: 07 lipiec 2023
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5979
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową 5979 o powierzchni 6,7794 ha – cena wywoławcza 3 253 000,00 zł (brutto).
 
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5979 położona w Szydłowcu na podstawie decyzji Starosty Szydłowieckiego GN.6622.1.2018 z dnia 2 stycznia 2023 r. stanowi własność Gminy Szydłowiec.
 
Ww. działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-wschodniej części miasta Szydłowca zatwierdzonego Uchwałą Nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30.07.2019 r . Według planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 7 września 2023 roku o godz. 10:00.
 
Forma przetargu ograniczonego związana jest z wymogiem złożenia oferty w skład której wchodzą:
 • koncepcja graficzna planowanej inwestycji oraz koncepcja zagospodarowania terenu,
 • opis planowanej inwestycji min. 600 znaków wraz z harmonogramem jej realizacji.
Podmiot ustalony w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do podpisania porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącego uregulowania i uszczegółowienia kwestii związanych z inwestycją i terminem jej realizacji.
 
W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, które:
 1. opłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 1 września 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 1 września 2023 roku).
 2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 1 września 2023 roku r. do godz 1500, poprzez złożenie go w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 pok. nr 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na działkę nr 5979 położoną w Szydłowcu” do którego należy dołączyć:
  - kopię dokumentu potwierdzającego dokonania wpłaty wadium,
  - ofertę w skład której wchodzą:
     - koncepcja graficzna planowanej inwestycji oraz koncepcja zagospodarowania terenu,
     - opis planowanej inwestycji min. 600 znaków wraz z harmonogramem jej realizacji.
Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie umieszczona na stronie www.bip.szydlowiec.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1 w dniu 5 września 2023r.
 
W dniu przetargu uczestnik zobowiązany jest do:
 1. Złożenia pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z:
  • warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
  • stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 2. Okazania dowodu tożsamości.
 3. Okazania stosownych pełnomocnictw:
  • W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
  • W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
 
Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt.
 
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
 
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie lub nie podpisze porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
 
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu.
 
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl (dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia).
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17, tel. 617 86 57.

Załączniki: