W związku z docierającymi do Urzędu Miejskiego sygnałami, dotyczącymi nowo powstałych w Szydłowcu punktów sprzedaży chemicznych substancji pobudzających - tzw. „dopalaczy”, Urząd Miejski informuje, że sprzedaż w/w produktów odbywa się bez przyzwolenia władz samorządowych. Sklepy te nie zostały zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Szydłowcu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencję prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Podmioty gospodarcze, do których należą w/w sklepy zarejestrowane są w Skarżysku-Kamiennej oraz w Wieniawie. Punkty sprzedaży „dopalaczy” zlokalizowane są w wynajmowanych budynkach, stanowiących własność prywatną.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży Urząd Miejski w Szydłowcu podjął szereg zdecydowanych działań w zakresie profilaktyki, prowadzonej we współpracy ze szkołami, Strażą Miejska i Powiatową Komendą Policji. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze z właścicielami sklepów i sprzedawcami dopalaczy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ich sprzedaży dzieciom i młodzieży.

Poinformowano właścicieli i sprzedawców, że punkty sprzedaży znajdą się pod szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. Na prośbę władz miasta i gminy dyrektorzy szkół prowadzą z dziećmi i młodzieżą lekcje, na których omawiają szkodliwość substancji pobudzających dla młodego organizmu.

W celu podniesienia wiedzy na temat skutków przyjmowania tzw. „dopalaczy” mieszkańcy będą w najbliższym czasie szeroko informowani w mediach o związanych z nimi zagrożeniach.