Grafika przedstawiająca opakowania na żywność.

Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu rozpoczęło w dniu 24 marca 2021 roku dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.
Umowa została podpisana 2 lutego 2021 roku i przewiduje objęcie pomocą 765 osób w 361 rodzinach. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Jakie są kryteria?
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie czy rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Trafia ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Z pomocy w formie paczek żywnościowych mogą skorzystać osoby, których dochód netto nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W dniu 24 marca 2021 roku Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym rozpoczęło wydawanie artykułów spożywczych w ramach 1. dostawy żywności o wartości 39562,67 zł i łącznej wadze asortymentu – 9126,45 kg.

Ważne!
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydawanie żywności odbywa się w odpowiednim reżimie sanitarnym. Beneficjenci Programu zawiadamiani są telefonicznie o terminie i godzinie odbioru żywności (godzina odbioru paczek żywnościowych ustalana jest indywidualnie dla każdej rodziny). Podczas dystrybucji w magazynie, osoby informowane są o konieczności przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych, w tym zakrywania ust i nosa oraz zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu między sobą. Pracownicy Ośrodka, a zarazem wolontariusze Stowarzyszenia wyposażeni są w maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne.