Grafika przedstawia sale kinową Kina Górnik. Na grafice widnieje także napis "Koncesja na Kino Górnik".

Gmina Szydłowiec ogłasza nabór wniosków na wyłonienie operatora Kina Górnik zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty do 15 września wraz z oświadczeniem o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji kryteriów kwalifikacji udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz braku podstaw do wykluczenia.

Spośród wszystkich złożonych wniosków, Gmina wybierze najkorzystniejszą ofertę podając uzasadnienie dokonanego wyboru. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest obowiązany we wskazanym terminie złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw do wykluczenia.

Głównym zadaniem Operatora będzie kompleksowe administrowanie Kinem oraz wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Gminę Szydłowiec zgodnymi z celami projektu, który zakłada:
• dostosowanie wnętrza budynku do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych;
• stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych wpływających na integrację i poprawę
estetyki Miasta;
• dostosowanie budynku i przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
• stworzenie nowych miejsc pracy;
• stworzenie miejsc zaspokajających potrzeby społeczne, sprzyjające integracji mieszkańców i
aktywizacji społeczno-zawodowej;
• przywrócenie wartości kulturowej i użytkowej budynku;
• zwiększenie atrakcyjności Starego Miasta w Szydłowcu;
• poprawę jakości życia mieszkańców, głównie obszaru rewitalizacji;
• ograniczenie występujących problemów społeczno-ekonomicznych na obszarze rewitalizacji;
• wzrost poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.

Więcej informacji na temat wyłonienia operatora Kina Górnik znajduje się na stronie BIPu.