Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie I Prezydenci Miast,

w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692) w załączeniu przekazuję Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego.

Poradnik jest na bieżąco aktualizowany i znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W tym kontekście zwracam szczególną uwagę kluczową rolę gmin w procesie przyznawania dodatków. W świetle niepokojących informacji o próbach wyłudzenia dodatków, przez wnioskodawców sztucznie dzielących gospodarstwa domowe, gminy zobowiązane są do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy oraz danych w nich zawartych.
W razie wątpliwości w zakresie prawdziwości informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku, gmina zobowiązana jest do wyjaśnienia stanu faktycznego.
W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z tym stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz odmowa wypłaty dodatku węglowego.
W przeciwnym wypadku Kierownik jednostki sektora finansów publicznych naraża się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Brak rzetelnej weryfikacji wniosków o dodatek węglowy ma przełożenie na wysokość wnioskowanych środków do wojewodów, co nie tylko grozi nieprawidłowym ich wydatkowaniem, ale także spowoduje, że może zabraknąć środków dla uczciwych wnioskodawców, którzy złożą wnioski w późniejszym terminie. Będzie to w końcowym rozrachunku działanie na szkodę gminy i jej mieszkańców. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa na paliwo stale — zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Jednocześnie warto podkreślić, że obecnie w Parlamencie procedowane są zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które pozwolą na ograniczenie procederu wyłudzania dodatków węglowych. Zmiany te obejmują przede wszystkim doprecyzowanie, że spod jednego adresu zamieszkania powinien być złożony wniosek o jeden dodatek, a w przypadku złożenia więcej wniosków – dodatek powinien zostać przyznany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Co istotne, czas na wypłatę dodatku węglowego zostanie wydłużony do 2 miesięcy.