nieodpłatna pomoc prawna

W Powiecie Szydłowieckim w 2023 roku funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie.


W Punkcie nr 1 mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych oraz adwokatów wg poniższego harmonogramu:

Adwokat Jacek Adamczyk:
– w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (I półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:
• we wtorki od godz. 14.00 do godz. 18.00
• w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00
• w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00
– w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. (II półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:
• w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00
• w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00

Radca Prawny Joanna Waluszewska-Grzesińska:
– w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (I półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:
• w poniedziałki od godziny 9.00 do 13.00
• w czwartki od godziny 9.00 do 13.00
– w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. (II półrocze 2023 r.) w dniach i godzinach:
• w poniedziałki od godz. 9.00 do 13.00
• we wtorki od godz. 14.00 do 18.00
• w czwartki od godz. 9.00 do 13.00

Punkt nr 2 prowadzony jest przez organizację pozarządową pn. Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Radomiu, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom wg. poniższego harmonogramu:
1. poniedziałek od godz. 8.00 – 12.00 przy ul. Szkolnej 8 w Orońsku
2. wtorek od godz. 7.30 – 11.30 przy ul. Niepodległości 5 w Jastrzębiu
3. środa od godz. 7.15 – 11.15 w Mirowie Starym 27
4. czwartek od godz. 7.30 – 11.30 przy ul. Kilińskiego 12 w Szydłowcu
5. piątek od 7.30 – 11.30 przy ul. Czachowskiego 45 w Chlewiskach
Zapisy na porady prawne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod nr tel. (48) 617-70-96
Kto może skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo podatkowe.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
1. telefonicznie pod nr (48) 617-70-22
2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec