Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opublikowano: 01 luty 2024

W związku z ogłoszoną kolejną edycją programu, Gmina Szydłowiec po raz kolejny wnioskowała o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Uczestnikami mogą zostać:

1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

-  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

-  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

-  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi       w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27        sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę  z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym w ramach złożonego wniosku wyniesie nie więcej niż:

-  607 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 507 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 250 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Uczestnik  może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Gmina planuje objąć wsparciem 25 mieszkańców Gminy Szydłowiec, z czego 18 będą wymagały wysokiego poziomu wsparcia oraz 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zapisy uczestników do programu rozpoczęto od  września 2023 roku tj. po umieszczeniu informacji, że Gmina Szydłowiec zamierza aplikować o wsparcie finansowe na świadczenia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. W związku z powyższym osoby, które wyraziły wolę przystąpienia do Programu prosimy o składanie kart zgłoszenia w siedzibie MOPS, wraz z innymi dokumentami oraz aktualną kserokopią orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niepodpisania umowy przez Gminę Szydłowiec i Wojewodę Mazowieckiego ws. realizacji Programu.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Program na terenie Gminy Szydłowiec realizowany będzie do 20 grudnia 2024 r.

Druki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

3. Oświadczenie o wskazaniu osoby świadczącej usługi asystencji osobistej

4. Klauzulę informacyjną RODO

5. Klauzulę informacyjną RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wzory ww. formularzy można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu przy ul. Jana Kilińskiego 2 w godz. od. 800 do 1500 w pok. nr 9.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 48 617 64 81 lub 48 617 18 12