Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej teren o pow. 1 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4299 będącej własnością Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.
Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz pomieszczeń o powierzchni 18,47 m2 przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, zlokalizowanych w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1398/2 położonej w Szydłowcu, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Szydłowiec.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dot. części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 578/2 położonej w Szydłowcu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

 
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 232/3 o powierzchni 0,1285 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł. (brutto)
 
Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 9:15.

 
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 57,20 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki i wc. położony na czwartej kondygnacji w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Iłżeckiej 4A w Szydłowcu, wraz z udziałem 572/22350 części do działki nr 5282/6 o pow. 565 m2, obj. księgą wieczystą nr RA1S/00010215/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu ustalającą, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.
 
Cena wywoławcza 225 000,00 zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Budynek, a tym samym lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania oraz ciepłą i zimną wodę.
Lokal o niskim standardzie wykończenia.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec- oznaczonym na rysunku planu symbolem D1MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 12:00.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 9 grudnia 2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, położonej w przy ul. Kolejowej 36 w Szydłowcu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 232/3 o powierzchni 0,1285 ha – cena wywoławcza 70 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 9:30.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 915 i 916 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00029348/5 oznaczone numerami działek:

  • 915 o powierzchni 0,0980 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 60 000,00 zł. (brutto),
  • 916 o powierzchni 0,0998 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 61 000,00 zł. (brutto).

Ww. działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 22.2022 z dnia 20.10.2021 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka o nr 913 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 10:45.

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 912 i 914 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00029348/5 oznaczone numerami działek:

  • 912 o powierzchni 0,2607 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł. (brutto),
  • 914 o powierzchni 0,14287 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce 913 o powierzchni 0,2951 ha – cena wywoławcza 70 000,00 zł. (brutto).

Ww. działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 22.2022 z dnia 20.10.2021 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka o nr 913 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.