Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 28 stycznia 2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 m2 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4088.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec – lokal użytkowy o powierzchni 326,03 m2, przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym na okres 5 lat, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4088.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz niercuchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej gmina Szydłowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5772/16 o pow. 0,4553 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczone numerami działek:

  • 232/1 o powierzchni 0,0960 ha – cena wywoławcza 50 000,00 zł. (brutto),
  • 232/4 o powierzchni 0,2129 ha – cena wywoławcza 80 000,00 zł. (brutto).

Ww. działki położone są na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021r., działki leżą na obszarze oznaczonym symbolem MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 9:00.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 5 położony na drugiej kondygnacji w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Staszica 9 w Szydłowcu, wraz z udziałem 39/900 części do działki nr 5742/2 o pow. 235 m2, obj. księgą wieczystą nr RA1S/00009763/4 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu ustalającą, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.

Cena wywoławcza 150 000,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Budynek, a tym samym lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną, gazową oraz c.o.

Lokal o niskim standardzie wykończenia.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”. Teren nieruchomości znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 4MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 17 lutego 2022 roku o godz.9:40.

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1478/5, 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7, 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5 i 3751 o łącznej powierzchni 6,0908 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz

 Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Wysocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. FOLWARCZNEJ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej RA1S/00014550/6, wyznaczony na dzień 16 grudnia 2021 roku o godz 10:00.

Przetarg zostaje odwołany z powodu niespodziewanych zmian na rynku nieruchomości, spowodowanych zaskakująco wysoką inflacją w miesiącach po sporządzeniu wyceny, która stanowiła podstawę do ustalenia ceny wywoławczej. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie nie wcześniej niż po przeprowadzeniu weryfikacji aktualności przedmiotowej wyceny. Przedmiotem weryfikacji będzie też analiza zabezpieczenia przez zwycięzcę postępowania przetargowego terminowej realizacji inwestycji, której wykonanie zadeklaruje on w ofercie przetargowej.

Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.