BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Sadku gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 584.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 584 o powierzchni 2,6400 ha – cena wywoławcza 315 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. ze zm., działka leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Szydłowca decyzją nr 30.2021 z dnia 9 września 2021r. ustalił na działce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na części działki.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 12:00.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją tego, że zgodnie z ww. ustawą, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655 ze zm.),. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 2537 i 2538.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00002415/1 oznaczone numerami działek: 2537 i 2538 o łącznej powierzchni 0,2522 ha – cena wywoławcza 33 000,00 zł. (brutto)

Teren, na którym znajdują się nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania południowo – zachodniej części miasta Szydłowca, część I zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
21.08.2018 r.. Według planu nieruchomości leżą częściowo na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 53MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo na terenach oznaczonych symbolem 5R – tereny rolnicze oraz częściowo na terenach oznaczonych symbolem 22KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 13:00.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu przy ul. Kamiennej oznaczonych numerami działek 4453/2 i 4455/2.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00006115/6 oznaczone numerami działek:

  • 4453/2 o powierzchni 0,0269 ha – cena wywoławcza 27 000,00 zł. (brutto)
  • 4455/2 o powierzchni 0,0207 ha – cena wywoławcza 21 000,00 zł. (brutto)

Ww. działki położone są na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. ze zm. działki leżą na obszarze oznaczonym symbolem U - tereny preferowane do funkcji usługowych. Nieruchomości zlokalizowane są na obszarze dla którego Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę Nr 149/XXIII/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 9:00.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SZYDŁOWCU PRZY UL. FOLWARCZNEJ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 5772/16 o powierzchni 0,4553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej RA1S/00014550/6, wyznaczony na dzień 21 października 2021 roku o godz 11:30.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność doprecyzowania sposobu zagospodarowania zbywanego terenu i zabezpieczenia realizacji inwestycji w tym zakresie.

Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia o odwołaniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl (dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
  • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia);
  • w prasie Monitor Urzędowy pl.
Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 584 o powierzchni 2,6400 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

 

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 2537 – 0,1008 ha,
  • nr 2538 – 0,1514 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 14 października 2021r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Krzcięcinie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 232 o powierzchni 1,2100 ha – cena wywoławcza 35 000,00 zł. (brutto)

Ww. działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 10:00.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z
2020 r. Poz. 1655), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją tego, że zgodnie z ww. ustawą, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1655),. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowy usługowej.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00030720/7 i Nr RA1S/00029040/6 oznaczoną numerami działek 1382/13 i 1383/17 o łącznej powierzchni 0,5383 ha – cena wywoławcza 215 000,00 zł. (brutto)

Działka nr 1383/17 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:

  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 18 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 519 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 10:00.