Orszak

6 stycznia 2022 roku, wspólnie z Fundacją Strefa JP II, zapraszamy Państwa na VIII Szydłowiecki Orszak Trzech Króli.

Deklaracja

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Burmistrz Szydłowca informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Butelki

Na podstawie art. 111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

30 grudnia odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec”.