Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Równe sz@nse na starcie - stan realizacji projektu

Drukuj
Opublikowano: 03 listopad 2011

Informacja o stanie realizacji projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano następujące działania:

 1. Przeprowadzono działania rekrutacyjne w celu wyłonienia grupy docelowej uczestników. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 40 gospodarstw domowych, którym zostanie przekazany komputer wraz z bezpłatnym dostępem na okres 5 lat.
 2. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia Wykonawcy remontu sal dydaktycznych przeznaczonych na sale komputerowe w placówkach oświatowych objętych projektem.
 3. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.
 4. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu.

Ogólna informacja o realizowanym projekcie:

„Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” to projekt realizowany przez Gminę Szydłowiec w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Szydłowiec. Cel ten realizowany będzie poprzez dostarczenie internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Drugim, równie ważnym celem projektu jest stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Szydłowiec.

W ramach projektu 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium zgodne z założeniami działań 8.3- wykluczonych cyfrowo, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej, uzyska darmowy dostęp do internetu wraz ze sprzętem. Przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt będzie własnością gminy, dlatego też Gmina Przekazując sprzęt zastrzeże sobie możliwość kontroli sprzętu w celu zachowania trwałości projektu. Przez okres 5 lat Gmina będzie opłacała pasmo dostępu do internetu 40 wyłonionym gospodarstwom, oraz będzie ponosić wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem tego sprzętu i jego serwisowaniem.

Szczegółowe cele projektu:

 1. Wyłonienie grupy docelowej 40 uczestników projektu.
 2. Remont i modernizację pracowni komputerowych w szkołach.
 3. Modernizacja sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec.
 4. Zakup sprzętu komputerowego dla uczestników projektu oraz do szkół objętych projektem.
 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów.
 6. Przekazanie sprzętu grupie docelowej.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie stałego dostępu do Internetu i wyposażenie w niezbędny do tego celu sprzęt komputerowy. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności korzystania z technologii informacyjnej poprzez przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputer i korzystania z Internetu.

Informacja o rekrutacji grupy docelowej uczestników:

W dniach od 4 do 15 lipca przeprowadzono rekrutację osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Codziennie w godzinach od 15:30 do 19:00 osoby zajmujące się realizacja projektu przyjmowali zgłoszenia w punkcie przyjmowania wniosków usytuowanym na parterze Urzędu Miejskiego. Podczas przeprowadzonej rekrutacji wpłynęło 80 formularzy zgłoszeniowych. Komisja rekrutacyjna ocenia formularze by wyłonić grupę docelową 40 uczestników. Zgodnie z założeniami projektu będą to osoby:

 1. niepełnosprawne w znacznym lub umiarkowanym stopniu,
 2. dzieci i młodzież ucząca się pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą i ośrodkiem pomocy społecznej ze średnią ocen z końca roku szkolnego 2010/2011 na poziomie co najmniej 4,0,
 3. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub systemu świadczeń rodzinnych.

Informacja o naborze do projektu została upubliczniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu, w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych w miejscach łatwo dostępnych na terenie Miasta Szydłowiec. Osoby wyłonione do programu będą spełniać przesłanki grupy docelowej określone w założeniach działania 8.3 PO IG, określonymi w szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IG.

Informacja o odbiorze pracowni komputerowych:

19 października br. odbyły się odbiory prac remontowanych w salach dydaktycznych. Sale przygotowywane są do pełnienia funkcji nowoczesnych pracowni informatycznych, dlatego zostały gruntownie odnowione. Położono nowe posadzki, ściany wewnętrzne zostały wyrównane gładzią szpachlową i pomalowane farbami emulsyjnymi, zainstalowano alarmy i zmodernizowano instalację elektryczną, łącznie z montażem nowego oświetlenia, a także założono rolety okienne.

Obecnie:

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu.