Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Równe sz@nse na starcie - stan realizacji projektu

Drukuj
Opublikowano: 29 luty 2012

Informacja o stanie realizacji projektu:

Trwa realizacja projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano następujące działania:

 1. Przeprowadzono działania rekrutacyjne w celu wyłonienia grupy docelowej uczestników. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostało 40 gospodarstw domowych, którym zostanie przekazany komputer wraz z bezpłatnym dostępem na okres 5 lat.
 2. Zakończono remont sal dydaktycznych przeznaczonych na sale komputerowe w placówkach oświatowych objętych projektem.
 3. Zakończono prace na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.
 4. Zrealizowano umowę na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych.
 5. Podpisana została umowa na zakup wyposażenia do sal komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Ogólna informacja o realizowanym projekcie:

„Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” to projekt realizowany przez Gminę Szydłowiec w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Szydłowiec. Cel ten realizowany będzie poprzez dostarczenie internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Drugim, równie ważnym celem projektu jest stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Szydłowiec.

W ramach projektu 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium zgodne z założeniami działań 8.3- wykluczonych cyfrowo, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej, uzyska darmowy dostęp do internetu wraz ze sprzętem. Przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt będzie własnością gminy, dlatego też Gmina przekazując sprzęt zastrzeże sobie możliwość kontroli sprzętu w celu zachowania trwałości projektu. Przez okres 5 lat Gmina będzie opłacała pasmo dostępu do internetu 40 wyłonionym gospodarstwom, oraz będzie ponosić wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem tego sprzętu i jego serwisowaniem.

Szczegółowe cele projektu:

 1. Wyłonienie grupy docelowej 40 uczestników projektu.
 2. Remont i modernizację pracowni komputerowych w szkołach.
 3. Modernizacja sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec.
 4. Zakup sprzętu komputerowego dla uczestników projektu oraz do szkół objętych projektem.
 5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów.
 6. Przekazanie sprzętu grupie docelowej.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie stałego dostępu do Internetu i wyposażenie w niezbędny do tego celu sprzęt komputerowy. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności korzystania z technologii informacyjnej poprzez przeszkolenie w zakresie podstaw obsługi komputer i korzystania z Internetu.

Informacja o rekrutacji grupy docelowej uczestników:

W dniach od 4 do 15 lipca przeprowadzono rekrutację osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Codziennie w godzinach od 15:30 do 19:00 osoby zajmujące się realizacja projektu przyjmowali zgłoszenia w punkcie przyjmowania wniosków usytuowanym na parterze Urzędu Miejskiego. Podczas przeprowadzonej rekrutacji wpłynęło 80 formularzy zgłoszeniowych. Komisja rekrutacyjna oceniła formularze by wyłonić grupę docelową 40 uczestników. Zgodnie z założeniami projektu są to osoby:

 1. niepełnosprawne w znacznym lub umiarkowanym stopniu,
 2. dzieci i młodzież ucząca się pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą i ośrodkiem pomocy społecznej ze średnią ocen z końca roku szkolnego 2010/2011 na poziomie co najmniej 4,0,
 3. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub systemu świadczeń rodzinnych.

Informacja o naborze do projektu została upubliczniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu, w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych w miejscach łatwo dostępnych na terenie Miasta Szydłowiec. Osoby wyłonione do programu spełniają przesłanki grupy docelowej określone w założeniach działania 8.3 PO IG, określonymi w szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IG.

Informacja o odbiorze pracowni komputerowych:

 • 19 października 2011roku odbyły się odbiory prac remontowanych w salach dydaktycznych. Sale przygotowywane są do pełnienia funkcji nowoczesnych pracowni informatycznych, dlatego zostały gruntownie odnowione. Położono nowe posadzki, ściany wewnętrzne zostały wyrównane gładzią szpachlową i pomalowane farbami emulsyjnymi, zainstalowano alarmy i zmodernizowano instalację elektryczną, łącznie z montażem nowego oświetlenia, a także założono rolety okienne.
 • 9 grudnia 2011 roku odbył się odbiór prac na modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec w ramach realizacji projektu.
 • 9 lutego 2012 roku został dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu.
 • 14 lutego 2012 podpisano umowę na zakup wyposażenia do sal komputerowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach realizacji projektu.

Obecnie:

W dniach 3 - 4 marca 2012 roku przeprowadzone zostanie szkolenie dla 40 uczestników grupy docelowej, na potrzeby realizacji projektu.

Przedmiotem szkolenia będzie przeszkolenie uczestników projektu w zakresie podstawowej obsługi komputera tj.:

a) praca w środowisku Windows 7,
b) redagowanie, formatowanie i korygowanie tekstów w edytorze tekstu Word 2010,
c) obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel 2010,
d) podstaw obsługi przeglądarek internetowych,
e) poczty elektronicznej,
f) wyszukiwania informacji,
g) pobierania i wysyłania plików,
h) obsługi komunikatorów (Skype, GG).

Innowacyjna gospodarka